บริการขายฝากทองคำและอัญมณีมีค่า

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจขายฝากทองคำและอัญมณีมีค่า ภายใต้แบรนด์ “ทองมา เงินไป”

การขายฝากคืออะไร

 

การขายฝากเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายทรัพย์สินรูปแบบหนึ่ง โดยมีการนำทรัพย์สินมาเป็นหลักค้ำประกัน และมีข้อกำหนดให้ผู้ขายฝากทรัพย์จะต้องจ่ายดอกเบี้ยตามรอบระยะเวลาและอัตราที่ตกลงทำสัญญากัน โดยผู้ขายฝากทรัพย์สามารถนำเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินของตนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และหากผู้ขายฝากทรัพย์ไม่มาไถ่ถอนหรือจ่ายดอกเบี้ย ทางร้านซึ่งเป็นผู้รับขายฝากจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นโดยสมบูรณ์ 

 

ทำไมต้องมาขายฝากที่ “ทองมาเงินไป”

   ให้วงเงินสูง                                                                             

   ไม่ต้องมีคนค้ำ รับเงินสดได้ทันที

    ดอกเบี้ยต่ำเพียง 1.25%                                                         

   มากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ

 

 

 

ขั้นตอนการขายฝาก “ทองมาเงินไป”

 

 • พนักงานร้านรับทรัพย์สินจากลูกค้า นำไปชั่งน้ำหนัก และตรวจสอบสินค้า
 • พนักงานทำการประเมินราคาขายฝากและแจ้งราคาประเมินพร้อมเงื่อนไขอื่นๆ ให้ลูกค้าทราบ
 • ตกลงทำสัญญขายฝาก โดยลูกค้าต้องแสดงบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) / เอกสารหนังสือเดินทาง ทุกครั้งที่ทำการขายฝาก
 • พนักงานนำเงินสดมอบให้ลูกค้าพร้อมกับรับทรัพย์สินของลูกค้ามาเก็บรักษาไว้
 • ลูกค้ารับเงินพร้อมเอกสารสัญญาขายฝาก (ต้นฉบับ) สำหรับใช้ในการไถ่ถอนทรัพย์สินหรือชำระดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ระบุในเอกสารสัญญขายฝาก

 

 

เงื่อนไขการขายฝาก “ทองมาเงินไป”

 

 • รับขายฝากทองคำ 75% - 99.99% โดยเปอร์เซ็นต์ทองคำจะมีผลต่อการประเมินราคารับขายฝาก
 • รับขายฝากเพชร โดยเฉพาะแบรนด์ AURORA DIAMOND
 • หากทรัพย์สินที่นำมาขายฝากเป็นสินค้าของ AURORA ให้ลูกค้านำบัตรรับประกันสินค้ามาด้วยทุกครั้ง เพราะมีผลต่อการประเมินราคารับขายฝาก
 • สัญญาขายฝากมีกำหนดระยะเวลาให้สามารถชำระดอกเบี้ยเพื่อต่อดอกหรือไถ่ถอนคืนได้ภายใน 2 เดือน
 • ผู้ขายฝากจะต้องชำระดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สูงสุดไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน และบริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ลูกค้ามาขายฝากจริง โดยมีค่าบริการรับฝากขั้นต่ำที่ 43 บาทต่อสัญญา (รวม Vat 7% แล้ว)
 • การทำธุรกรรมลูกค้าต้องนำบัตรประชาชน / พาสปอร์ต / บัตรต่างด้าว มาแสดงด้วยทุกครั้ง หรือในกรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถมาทำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ที่มาทำธุรกรรมแทนนำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของทั้ง 2 ท่าน (ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ) มาแสดงทุกครั้งที่มาทำธุรกรรมต่อดอกหรือไถ่ถอนทรัพย์สิน
 • ในกรณีลูกค้าไม่สามารถมาชำระดอกเบี้ยเพื่อต่อดอกหรือไถ่ถอนทรัพย์สินได้ภายในวันครบกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญาขายฝาก ทางบริษัทฯ สามารถยืดระยะเวลาให้ได้อีกสูงสุดไม่เกิน 7 วัน
 • หากเกินระยะเวลาขยาย 7 วันจากวันครบกำหนดต่อดอกหรือไถ่ถอนแล้ว ลูกค้ายังไม่มาทำธุรกรรมต่อดอกหรือไถ่ถอน ทรัพย์สินที่ขายฝากไว้ของสัญญาขายฝากนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ทันที
 • ทรัพย์สินที่ลูกค้านำมาขายฝากกับบริษัทฯ หากบริษัทฯตรวจสอบพบว่าเป็นสิ่งทำปลอมหรือแฝงตัวด้วยสิ่งอื่นๆ บริษัทฯ สามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย